Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse Budżet 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2006, bieżące, menu 1186 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2006

Budżet 2006

Uchwała Nr XXXVI/247/05

Rady Gminy Biskupiec
z dnia 17 grudnia 2005 r
w sprawie budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 33.804.729,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
  a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.380.722,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
  b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
  c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 5,
  d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126.000,00. zł.

§ 2

 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 35.008.016,00, zgodnie z zał. nr 2.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  1) wydatki bieżące kwotę 18.362.157,00 zł, w tym na:
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.165.153,00 zł,
  b) dotacje 355.660,00 zł,
  c) wydatki na obsługę długu gminy 376.000,00 zł,
  d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 zł,
  2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 16.645.859,00 zł,
  a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 16.645.859,00 zł, zgodnie z zał. nr 6,
 3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 2008 10.281.013,00 zł, zgodnie z zał. nr 6 tj: 2006r. 4.888.367,00 zł, 2007r. 5.392.646,00 zł, 2008r. 0,00 zł.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 8.
 5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.380.722,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
  b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
  c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
  - na podstawie umów w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 5,
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 5,
  d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126.000,00 zł,
  e) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.203.287,00 zł są przychody pochodzące z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 0,00 zł,
b) kredytów w kwocie 607.290,00 zł,
c) pożyczek w kwocie 595.997,00 zł,
d) prywatyzacji majątku gminy w kwocie 0,00 zł,
e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł,
f) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł,

§ 4

 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 11.036.923,00 zł, zgodnie z zał. nr 10.
 2. Prognozuje się sytuacje finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 10a.
 3. Uchwala się przychody w wysokości 7.183.187,00 zł i rozchody w wysokości 5.979.900,00 zł, stanowiące zał. nr 11.


§ 5

 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 12:
  a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.983.032,00 zł; wydatki w wysokości 1.983.032,00 zł,
  b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 0,00 zł; wydatki w wysokości 0,00 zł,
  c) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 217.000,00 zł; wydatki w wysokości 217.000,00 zł,
 2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
  w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 13.

§ 6

Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 325.160,00 zł, zgodnie z zał. nr 14,
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
w wysokości 30.500,00 zł, zgodnie z zał. nr 15,
c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 16,
d) inne w wysokości 0,00 zł, zgodnie z zał. nr 17.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 • przychody - 31.000,00 zł,
 • wydatki - 60.000,00 zł,

zgodnie z zał. nr 18.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

 1. ogólna w wysokości 20.000,00zł,

 2. celowe w wysokości 0,00 zł,
  a) na 0,00 zł,
  b) na 0,00 zł,

§ 9

 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10

Ponadto upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 7.183.187,00 zł,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami, łącznie z paragrafami 605 i 606 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy: Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,

 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2006 w wysokości 0,00 zł.


§ 12

 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

 2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Warmińsko Mazurskiego.


Informacje z wykonanai budżetu:

Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biskupiec

Zarządzenie w sprawie zmian budżetu Gminy Biskupiec

Metryka

sporządzono
2007-03-23 przez
udostępniono
2007-03-23 01:00 przez Sebastian Kempiński
zmodyfikowano
2008-09-17 14:06 przez Sebastian Kempiński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
455
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.