Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek rolny od osób prawnych - Podatki i opłaty lokalne, menu 1189, karta informacyjna 322 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Podatek rolny od osób prawnych

Podstawa prawna

¨ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2020 roku, poz. 333 z późn. zm.)
Średnia cena skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego obowiązująca na obszarze gminy Biskupiec w 2021 roku wynosi 58,55 zł za 1dt. [Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 19 października 2020r., poz. 982)]. Stawka podatku rolnego na 2021 obowiązująca na obszarze gminy Biskupiec wynosi zatem dla gospodarstw: 146,375zł z 1ha przeliczeniowego, dla działek: 292,75zł z 1 ha fizycznego (art.6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 333 z późn. zm.).

Wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego określony został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r.w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Dz. U. z 2019r. poz. 1105- Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych (DR-1)załącznik nr 1załącznik nr 2 druk dostępny jest w drukach do pobrania lub UG Biskupiec lub pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu

Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych (DR-1)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Klauzula RODO

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r.w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Dz. U. z 2019r. poz. 1105)

Wydział

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy - pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy mgr inż. Urszula Typa - Kierownik Referatu.

Uwagi:

A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji na podatek rolny sporządzonej na formularzu wg określonego wzoru (Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych (DR-1)załącznik nr 1załącznik nr 2 którą należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania - w terminie ustawowym, tj. do 15 stycznia roku podatkowego. Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako użytki rolne z wyłączeniem zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą. Uwaga : z dniem 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe przeliczeniki dla gruntów pod stawami (zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem – 1,00ha przeliczeniowego, pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb oraz pod stawami niezarybionymi – 0,20ha przeliczeniowego), dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, rowów (0,20 przeliczeniowego) oraz dla gruntów rolnych zabudowanych (1,00ha przeliczeniowego).
B. Termin płatności podatku rolnego określa art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 333 z późn. zm.)
Obliczony przez podatnika w deklaracji podatek rolny płatny jest w 4 ratach w terminie: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania. W przypadku gdy kwota roczna podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (zmiana obowiazuje od 1 stycznia 2016r.).

C. Wpłaty należy dokonywać w kasie Urzedu Gminy w godzinach od 8.00 do 14.00 lub na konto Urzędu Gminy w Biskupcu
BS Brodnica Filia Nowe Miasto Lubawskie O/Biskupiec Nr 85 9484 1121 2002 0100 0286 0001

D. Termin płatności podatku można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a §1 pkt. 1 i 2 i art.67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie UG lub pok. nr 3. Szczegóły w informacji dotyczącej odraczania terminu płatności podatku lub zaległości.

E. Podatek rolny można umorzyć. ¨ Podstawa prawna - art.67a §1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy, lub pok. nr 1 po terminie płatności podatku. Szczegóły w informacji dotyczącej umarzania zaległości podatkowych.
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

F.W przypadku braku wpłaty należnego podatku w ustawowym terminie płatności – w ciągu 14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego wg siedziby podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

G. Klasa V i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych - są ustawowo zwolnione z opłacania podatku rolnego ( podstawa art.12 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym ).

 

H.Ulgi i zwolnienia stosowane na wniosek Podatnika:
1.Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 333 z późn. zm.).
Przez okres 5 lat - zwolnienie w 100% z podatku rolnego za grunty nabyte w drodze kupna od osoby prawnej lub indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie będących krewnymi w linii prostej, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga. Ulga i zwolnienie z tytułu nabycia gruntów, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru biogazu, słońca, spadku wód), jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i podlega odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% poniesionych kosztów udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
Ulga z tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
Powyższe ulgi stosowane są od 1-go dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:
1. Akt notarialny
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych.
3. Wniosek o ulgę ( jeśli przysługują ) - patrz punkt dotyczący ulg.

W przypadku zmian w podstawie opodatkowania w trakcie roku, w ciagu 14 dni od ich zaistnienia należy złożyć korektę deklaracji - od 1 dnia miesiąca po zmianie okoliczności z dołączonym wyjaśnieniem przyczyn składanej korekty.

Opłaty

Termin

W przypadku złożenia wniosku w sprawie przyznania zwolnienia lub ulgi, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia – w terminie do 30 dni po otrzymaniu wniosku - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwołania

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Biskupiec lub pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Metryka

data wytworzenia
2015-01-07
data udostępnienia
2015-01-07
sporządzone przez
Urszula Typa
opublikowane przez
Witkowski Grzegorz
ilość odwiedzin
55
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.