Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek rolny od osób fizycznych - Podatki i opłaty lokalne, menu 1189, karta informacyjna 320 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2020 roku, poz. 333 z późn. zm.)
Średnia cena skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego obowiązująca na obszarze gminy Biskupiec w 2020 roku wynosi 58,55 zł za 1dt. [Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 19 października 2020r., poz.982)]. Stawka podatku rolnego na 2021 obowiązująca na obszarze gminy Biskupiec wynosi zatem dla gospodarstw: 146,375zł z 1ha przeliczeniowego, dla działek: 292,75zł z 1 ha fizycznego (art.6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 333 z późn. zm.).

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego określony został w w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Dz. U. z 2019r. poz. 1105 - Informacja w sprawie podatku rolnego od os. fizycznych , załącznik nr 1, załącznik nr 2, załacznik nr 3 dostępna jest w drukach do pobrania lub w UG Biskupiec pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Informacja w sprawie podatku rolnego od os. fizycznych ,

załącznik nr 1,

załącznik nr 2,

załacznik nr 3

Klauzula RODO

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r.w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Dz. U. z 2019r. poz. 1105)

Wydział

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Biskupiec - pokój nr 1 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek - 7.30-15.30.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy - mgr inż. Urszula Typa - Kierownik Referatu i Natalia Gruba - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego ustalana jest w drodze decyzji. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyłączeniem zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą.

B. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

W przypadku gdy kwota roczna podatku rolnego nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (zmiana obowiazuje od 1 stycznia 2016r.)C. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie Urzędu Gminy w godz. 8.00 do 14.00 lub na konto Urzędu Gminy w Biskupcu ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej ) BS Brodnica Filia Nowe Miasto Lubawskie O/ Biskupiec Nr konta 85 9484 1121 2002 0100 0286 0001

 

D.Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna – art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.)
¨ Wniosek o powyższe wraz z niezbędną dokumentacją (szczegóły w informacji dotyczącej odroczeń i rozłożeń na raty) należy złożyć w sekretariacie UG lub pok. nr 3.

E. Podatek rolny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna – art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.)
¨ Wniosek o umorzenie wraz z niezbędną dokumentacją (szczegóły w informacji dotyczącej umorzeń) składa się w sekretariacie UG - lub pokój nr 1 po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

F. W przypadku braku wpłaty należnego podatku w ustawowym terminie płatności, w ciągu 14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

G. Klasa V i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych - są ustawowo zwolnione z podatku rolnego (podstawa: art.12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 333 z późn. zm.). Uwaga : z dniem 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe przeliczeniki dla gruntów pod stawami (zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem – 1,00ha przeliczeniowego, pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb oraz pod stawami niezarybionymi – 0,20ha przeliczeniowego), dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, rowów (0,20 przeliczeniowego) oraz dla gruntów rolnych zabudowanych (1,00ha przeliczeniowego).

H. Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 333 z późn. zm.).
Przez okres 5 lat - zwolnienie w 100% z podatku rolnego za grunty nabyte w drodze kupna od osoby prawnej lub indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie będących krewnymi w linii prostej, w 6 roku - 75% ulga i w 7 roku 50% ulga. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru biogazu, słońca, spadku wód), jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i podlega odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% poniesionych kosztów udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
Ulga z tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
Powyższe ulgi przyznawane są na wniosek podatnika od 1-go miesiąca następującego po złożeniu wniosku (art.13d ust.1 i 3 ustawy jak w pkt 1).

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego należy zgłosić obowiązek podatkowy poprzez złożenie:
1. Informacji w sprawie podatku rolnego wg określonego wzoru.
2. Aktu notarialnego. (w przypadku jego zawarcia)

3. Umowy dzierżawy gruntów rolnych (w przypadku jej podpisania).

4. Wniosku o ulgę (jeśli przysługuje – patrz punkt dotyczący ulg.

W przypadku zmian w podstawie opodatkowania w podatku rolnym w trakcie roku, w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności skutkujących powstaniem zmiany, należy złożyć korektę informacji podatkowej, ze wskazaniem terminu i przyczyn zmiany.

Opłaty

Nie podlega opłatom.

Termin

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie ustalenia podatku rolnego.W przypadku złożenia wniosku o ulgę – decyzja na ulgę.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Biskupiec lub pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Metryka

data wytworzenia
2014-12-29
data udostępnienia
2014-12-29
sporządzone przez
Urszula Typa
opublikowane przez
Witkowski Grzegorz
ilość odwiedzin
37
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.