Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Parlamentarne 2023 Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania, bieżące, menu 1410 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania

Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
  2. Wypełniony wniosek złóż w Biurze Meldunkowym Urzędu Gminy w Biskupcu, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, pokój nr 16.
  3. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Gminy w Biskupcu, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Meldunkowe, ul. Rynek 1, pokój nr 16.

Termin odpowiedzi:

5 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę przekazuje się niezwłocznie sądowi wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości
za zasadną.

Uwagi:

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie.

We wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania zamieszcza się: nazwisko, imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania. Można zamieścić też adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Wniosek może być złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub  elektronicznej.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje burmistrz w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku

Wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku. Potwierdzeniem stałego zamieszkania mogą być np.: rachunki za media opłacane pod danym adresem, umowa o pracę, oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o stałym zamieszkiwaniu osoby pod danym adresem, oświadczenie sołtysa o stałym zamieszkiwaniu osoby pod danym adresem, itp.

Decyzja uwzględniająca wniosek skutkuje ujęciem wyborcy w stałym obwodzie głosowania. Decyzję o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania,
wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (ze zmianami).

Wymagane załączniki do pobrania:

  1. Wniosek o ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania.
  2. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców – dotyczy tylko obywateli państw UE.

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Meldunkowe

Zastępca Kierownika Agnieszka Malinowska

Telefon 56 47 47 981, 512 290 131

Email: meldunki@gminabiskupiec.pl  

 

Załączniki:

Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania w części A

Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania w części B

Dotyczy wyborcy ujętego w stałym obwodzie głosowania w części B

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Metryka

sporządzono
2023-09-05 przez Agnieszka Malinowska
udostępniono
2023-09-05 08:34 przez Witkowski Grzegorz
zmodyfikowano
2023-09-05 08:42 przez Witkowski Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
136
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.