Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Aktualności Skargi i Wnioski Informacje ogólne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje ogólne, bieżące, menu 1281 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu.
Wniesione skargi i wnioski są rozpatrywane i załatwiane w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) oraz w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Biskupiec

O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje treść pisma a nie jego forma zewnętrzna.


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw ( art.227 KPA).

  • Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony.
  • W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:
    1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu,
    2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.
  • Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.

Właściwość organów do rozpatrywania skarg określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest kompetentny do ich rozpatrzenia i załatwienia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać je właściwemu organowi, z jednoczesnym zawiadomieniem skarżącego lub wnioskodawcy, albo wskazać im właściwy organ.

Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, są zawiadamiani o sposobie ich załatwienia lub stanie rozpatrzenia, najpóźniej w terminie 14 dni.

Metryka

sporządzono
2015-09-29 przez Łukasz Foj
udostępniono
2015-09-29 02:00 przez Łukasz Foj
zmodyfikowano
2015-09-29 17:05 przez Łukasz Foj
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
676
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.