Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Procedury Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi, bieżące, menu 1252 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wójt Gminy Biskupiec zawiadamia, że Uchwałą nr XXXVI/357/22 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biskupiec (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1073) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2022r. obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE:

 • miesięczna stawka opłaty za gromadzenie odpadów w sposób selektywny od osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub mniej wynosi: 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 00/100), dodatkowo-5 i każda kolejna: 13,00 zł od osoby (słownie: trzynaście złotych 00/100).
 • Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/358/22 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zmianie uległa wysokość w/w zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa z dniem 1 lipca 2022r. wynosi 6,00 zł od osoby (dla gospodarstw domowych liczących do 4 osób) i 3,00 zł od osoby (dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób od każdej piątej i kolejnej osoby).

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

 • miesięczna stawka opłaty za gromadzenie odpadów w sposób selektywny od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za jednorazowe opróżnienie pojemnika, wynosi:
 • do 0,08 m3- 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100);
 • powyżej 0,08 m3 do 0,11 m3- 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100);
 • powyżej 0,11 m3 do 0,12 m3- 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100);
 • powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3- 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100);
 • powyżej 0,24 m3 do 1,1 m3- 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100);

 

Uchwała nr XXXVI/357/22 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biskupiec- http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2022&book=0&position=1073

 

 

 

 


Treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002010 
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupiec - pobierz
 • Ulotka informacyjna o zasadach segregacji - pobierz
 • Druk deklaracji:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

 

 • Miejsce i termin składania deklaracji:

TERMIN:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Ponadto w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. zmiana ilości osób zamieszkałych nieruchomość np. zgon, urodzenie mieszkańca) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

MIEJSCE:

Urząd Gminy Biskupiec, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, Pokój nr 1

Osoba do kontaktu:

Natalia Gruba- Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Tel. 56) 47 47 976, kom. 512 290 086


 

 • Opłaty:

Termin płatności do 15- tego każdego miesiąca

Wpłaty można dokonywać:

- u sołtysa;

- w kasie Urzędu Gminy (czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14);

- przelewem na konto Nr konta: 73 9484 1121 2002 0100 0286 0023

 


 

 

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Biskupiec.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Informujemy, że na terenie Gminy Biskupiec działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) który prowadzony jest przez „ZDU- Komunalka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” ul. Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec tel. 56 47 45037.

Punkt czynny jest w każdy dzień tygodnia w godzinach od 8:00 do 15:00 za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą bezpłatnie przyjmowane od wszystkich właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Biskupiec odpady komunalne według następujących frakcji:

- papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

- metale, opakowania z metalu

- opakowania wielomateriałowe,

- szkło oraz opakowania ze szkła,

- chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt AGD,elektryczny i elektroniczny,

- meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyte opony, chemikalia

- odzież, tekstylia

Zasady odbioru odpadów komunalnych w PSZOK:

 

1. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie, w godzinach otwarcia PSZOK.

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.

 1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
  4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
  5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione powyżej.
  6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania w przypadku:
  a) Stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  b) Stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.

 


 

Metryka

sporządzono
2012-11-28 przez Natalia Gruba
udostępniono
2012-11-28 00:00 przez Witkowski Grzegorz
zmodyfikowano
2022-06-24 10:14 przez Witkowski Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2233
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.