Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse Budżet 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2007, bieżące, menu 1196 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2007

Budżet 2007

Uchwała Nr III/18/06
Rady Gminy BISKUPIEC
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biskupiec na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21 329 087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 457 153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3 359 629 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 130 573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 128 066 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 230 880 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 787 186 zł,

3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 110 000 zł,

 1. Przychody budżetu w wysokości 5 532 082 zł, rozchody w wysokości 3 404 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 20 000 zł,

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 126 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

 1. zakładów budżetowych: przychody - 2 051 077 zł, wydatki - 2 051 077 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9

 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 287 000 zł; wydatki - 287 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 345 254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 85 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 31 000 zł,

 2. wydatki - 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 0 zł;

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 128 066 zł;

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 404 016 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 0 zł,

 1. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 0 zł,

 1. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami, łącznie z paragrafami 605 i 606 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 0 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 158 451 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 158 451 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17 i nr 17a.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czapliński

Załącznik - pobierz

Informacje z wykonania budżetu:

Informacja roczna:

Metryka

sporządzono
2007-07-30 przez
udostępniono
2007-07-30 02:00 przez Sebastian Kempiński
zmodyfikowano
2008-05-28 16:58 przez Sebastian Kempiński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
488
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.