Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Jednostki Organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bieżące, menu 1194 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu

13-340 Biskupiec ul. Rynek 1
tel./fax 056 4745249
e-mail: gops@gminabiskupiec.pl
godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku:od godz. 7.30 do godz. 15.30


Kierownik: Dorota Chmielewska


Pracownicy socjalni:

 • Bożena Czaplińska
 • Renata Cichocka
 • Iwona Przybyszewska
 • Marta Kowalewska
Świadczenia rodzinne:
 • Hanna Jończak
 • Estera Seroka

Świadczenia wychowawcze:

 • Angelina Prella
 • Izabela Wiechowska

Asystent rodziny:

 • Iwona Waidaugusek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
2. Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
3. Statutu GOPS

W ramach zadań zleconych Ośrodek realizuje zadania z ustaw:

1. o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.)
2. o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
3. o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. 71, poz. 734)
4. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 86 poz.732 z późn.zm.)
5. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz.U.267, poz.2259)

Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

 • trudna sytuacja życiowa
 • trudna sytuacja finansowa

(przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna


Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1 /. Obecnie obowiązujące od 1 października 2006r. kwoty wynoszą odpowiednio:

 • osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
 • osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł
 • rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
 • Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społeczne
 • osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej
 • osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

UWAGA: Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Społecznych.

Zakres oraz formy pomocy.

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej:

 • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego w ustawie o pomocy społecznej /patrz także "kto może skorzystać z pomocy"/
 • pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, jw.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 • w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą 477zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem
 • w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy dochodem 351zł na osobę w rodzinie określonym w ustawie o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 444zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30zł (przypominamy, że kwoty te ulegają corocznej waloryzacji).

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Zasiłek okresowy

Przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek zdrowia, zabiegów medyczno - rehabilitacyjnych
 • niepełnosprawność, jeżeli powoduje wzrost kosztów utrzymania

O uzyskanie zasiłku okresowego można również starać się z powodu:

 • braku możliwości zatrudnienia,
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np.: oczekiwanie na wypłatę renty)

Starając się o zasiłek z tego powodu powinieneś przedstawić przede wszystkim:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia.

Przyznawanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje Cię do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy.

Jeżeli ubiegasz się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia powinieneś podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z Twoimi kwalifikacjami. Jednym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu Twojego i Twojej rodziny: wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym dla Twojej rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem. Zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż 444zł i niższy niż 20 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
W przypadku przedłużenia okresu wypłacania zasiłku, do dochodu, który stanowi podstawę do określenia wysokości przyznanego zasiłku, nie wlicza się świadczenia wypłacanego w okresie poprzedzającym jego ponowne przyznanie.

Zasiłki celowe

Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, np. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opały, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów leczenia, bądź też w przypadku straty jak poniosła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego.

Zasiłek celowy może być przyznany osobom bezdomnym i osobom mniemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe /patrz: kto może skorzystać z pomocy/ może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Zasiłek ten nie podlega zwrotowi /a więc przy przekraczającym dochodzie/.

Pomoc w podobnej sytuacji może być przyznana w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Mogą być przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne przysługują - obywatelom polskim, cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

- opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

- osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający dla niej alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości.

UWAGA! Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się (w rozumieniu przepisów ustawy) pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1.000 zł na każde urodzone dziecko,

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,

3) samotnego wychowywania dziecka na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów – dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci,

UWAGA! Osobie mającej zasądzone świadczenie alimentacyjne, którego egzekucja jest choćby w części nieskuteczna, przysługuje zaliczka alimentacyjna.

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 70 zł miesięcznie w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia,

6) rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko, dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne,

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – który przysługuje:

a) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo

b) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Jakie dochody uprawniają do zasiłku rodzinnego ?

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku 2005 r. w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów. Zapomogę przyznaje się jednorazowo w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku,

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

4) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł netto.

Zaliczka Alimentacyjna

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z dn. 17.05.2005 r. nr 86 poz. 732 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dn. 30.12.2003 r. nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. z 2006 r. nr 120 poz. 833)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.06.2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. nr 105 poz. 881 późniejszymi zmianami)

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ?

1. Należy pobrać Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej, który jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu mieszczącym się przy Placu Lompy 1, pokój 4a.

2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć u komornika sądowego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

3. Wnioskodawca musi też złożyć oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki określone w ustawie oraz przekazał komornikowi wszystkie informacje konieczne do prowadzenia egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego jak również podać informacje o osobach zobowiązanych do alimentacji.

4. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń i całość dokumentów przekazuje go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ?

Zaliczka alimentacyjna oznacza kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej) osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji oznacza, iż w jej wyniku nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy;

Przyznawanie i wypłata zaliczek jest zadaniem administracji rządowej zleconym gminie. Zaliczki oraz koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne.

O zaliczkę alimentacyjną może wystąpić osoba uprawniona przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

Osoba uprawniona - oznacza osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

a) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych

b) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim jeżeli drugi z rodziców przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 – miesięcy lub jest całkowicie ubezwłasnowolniony,

c) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się.

Dziecko uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o separację albo rozwód i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ?

Zaliczka alimentacyjna jest uzależniona od kryterium dochodowego i przysługuje wówczas, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 583 zł.

Przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki

W okresie zasiłkowym 2005/2006 tj. od 01.09.2005r. do 31.08.2006r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2004.

W okresie zasiłkowym 2006/2007 tj. od 01.09.2006r. do 31.08.2007r.wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2005.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej:

do ukończenia 18 roku życia albo,

do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona (dziecko):

1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie),

2. przebywa w rodzinie zastępczej,

3. zawarła związek małżeński,

4. jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

WYSOKOŚĆ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Zaliczka alimentacyjna przysługuje do wysokości zasądzonego świadczenia alimentacyjnego nie więcej jednak niż:

jeśli w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – nie więcej niż 170 zł dla osoby uprawnionej albo 250 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

jeśli w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki – nie więcej niż 120 zł dla osoby uprawnionej albo 170 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dla rodzin w których dochód rodziny nie przekracza miesięcznie 291,50 zł na osobę, kwotę zaliczki zwiększa się:

jeśli w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – do 300 zł dla osoby uprawnionej albo 380 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

jeśli w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki – do 250 zł dla osoby uprawnionej albo 300 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmiany w wysokości zaliczki na skutek zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego dokonuje się od miesiąca wpływu tytułu egzekucyjnego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

JAK JEST WYPŁACANA ZALICZKA ALIMENTACYJNA?

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu) dla wierzycieli zamieszkujących na terenie miasta Lubań, począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego (okres zasiłkowy trwa od początku września do końca sierpnia), a w przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika zamieszkałego za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich trzech miesięcy oraz wymaganą dokumentacją.

W przypadku gdy osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacaną zaliczkę lub wydatkują ją niezgodnie z przeznaczeniem, zaliczka może być w całości lub w części przekazywana w formie rzeczowej.

Zaliczka rozliczana jest kwartalnie. Oznacza to, że gmina wypłacająca zaliczkę po zakończeniu kwartału będzie rozliczać kwotę wypłacanego świadczenia z kwotą alimentów, które udało się wyegzekwować komornikowi. Wysokość zaliczki w następnym kwartale będzie pomniejszona o wyegzekwowane od dłużnika środki.

Zaliczka alimentacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie również podlegała egzekucji administracyjnej i cywilnej.

Wstrzymanie prawa do zaliczki alimentacyjnej

Organ właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę zaliczki:

1. w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych,

2. w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.

W przypadku udzielenia powyższych informacji wznawia się wypłatę zaliczki od miesiąca, w którym wpłynęły informacje, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa.

Komornik sądowy jest obowiązany udzielić organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki.

WYMAGANE DOKUMENTY

GDY WYMAGANE DOKUMENTY ZOSTAŁY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY NIE MA KONIECZNOŚCI DOSTARCZANIA ICH POWTÓRNIE DLA POTRZEB ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ.

1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek osoby uprawnionej;

3. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu rodzica osoby uprawnionej;

4. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej;

5. zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny z roku poprzedzającego dany okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

d) umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

g) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

h) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

j) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;

7. informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

8. kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.3)), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

9. w przypadku osób uprawnionych, wychowywanych przez osoby pozostające w związku małżeńskim - dokument potwierdzający złożenie w sądzie pozwu o rozwód albo separację.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA

Postępowanie w sprawie przyznawania zaliczki alimentacyjnej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty przekazania przez komornika sądowego poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

ZWROT ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %.

Osoba, która pobrała nienależnie zaliczkę, jest zobowiązana do jej zwrotu.

Organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek, a także wierzyciela z tytułu nienależnie pobranej zaliczki, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną tych osób.

DODATKI MIESZKANIOWE

I. Miejsce załatwienia sprawy

Dział Pomocy Społecznej (pok.2)

II. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U nr 71 poz 734 z późn. zmianami;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz.U. Nr 156, poz 1827 i 1828);

- Ustawa z dnia 8 października 2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2405 i 2406).

III. Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracja o dochodach
2. Załączniki: - wypełniony wniosek i potwierdzony przez zarządcę domu
- wysokość opłat czynszowych zarządca potwierdza na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

- rachunki za wodę, śmieci i kanalizację za ostatni miesiąc w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, lokali lub najemców,
- zaświadczenia o dochodach zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe ( dochód brutto). W przypadku przychodów od których odliczono koszty ryczałtowe ich uzyskania do chód ustala się po odliczeniu tych kosztów.
- w przypadku emerytów i rencistów - odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku lub ostatnia decyzję ZUS lub KRUS,

- w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku
- w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Działu Świadczeń Rodzinnych - ich kwotę i okres za jaki były pobrane poświadczają pracownicy Działu na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.


- osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.

- zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej działalności;

- w przypadku wyrejestrowania lub zawieszenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający wyrejestrowanie lub zawieszeni działalności;

- zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

- zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia z tytułu: odbywania służby wojskowej, nauk zawodu, płatnych praktyk, pobieranych stypendiów;

- zaświadczenie z ZUS o wysokości i okresie pobieranego zasiłku chorobowego lub odcinki z trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

- w przypadku osób uczących się w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i wyższych zaświadczenia ze szkół;
- jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za energię elektryczną da ustalenia kosztu kWh;
- jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej, brak jest adnotacji o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt (dotyczy szczególnie orzeczeń wydawanych przed 01.11.2004r.).

- w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (kserokopia);
- w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym);

- w przypadku najemców lokali prywatnych do wniosku należy dołączyć: aktualną umowę najmu, podnajmu, użyczenia, dokument potwierdzający prawo wynajmującego do wynajmowanego lokalu,

- oświadczenie informujące o możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy;

- oświadczenie o tym, czy dodatek mieszkaniowy ma być w całości przelewany na konto zarządcy lokalu.

IV. Termin realizacji wniosku:

Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (art 7 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku)

V. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. Uwagi:
Dodatek mieszkaniowy przyznany zostaje na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca w którym wniosek został złożony.

II. Warunki:
1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (984,52zł brutto) i 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (703,23zł brutto) od 01.01.2006 r.
2. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekroczyć powierzchni normatywnej o więcej niż 30% to jest w gospodarstwie:
1 osobowym - pow. normatywna 35 m2 powiększona o 30 % = 45,50 m2
2 osobowym- --------- // --------- 40 m2 ------------ //----------- = 52 m2
3 osobowym - --------- // --------- 45 m2 ------------ //----------- = 58,50 m2
4 osobowym - --------- // --------- 55 m2 ----------- //------------ = 71,50 m2
5 osobowym - --------- // --------- 65 m2 ----------- //------------ = 84,50 m2
6 osobowym - --------- //---------- 70 m2 ----------- //------------ = 91 m2
w razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób dla każdej kolejnej zwiększa się powierzchnię normatywną lokalu o 5 m2
Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wówczas powierzchnię zwiększa się o 15 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 %
albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %
3. Do dochodu zalicza się w szczególności dochody z tytułu: patrz - trzecia strona wniosku
4. Do dochodu nie wlicza się:
- dodatków dla sierot zupełnych,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego

Metryka

sporządzono
2007-03-20 przez
udostępniono
2007-03-20 00:00 przez Witkowski Grzegorz
zmodyfikowano
2021-03-18 12:16 przez Witkowski Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
904
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.