Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Biskupiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse Budżet 2005
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2005, bieżące, menu 1180 - BIP - Urząd Gminy Biskupiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2005

Budżet 2005

Uchwała Nr XXVI/156/04
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie w budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 33.695.012,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.688.075,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,

 2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości..........0,00......... zł, zgodnie z zał. nr 4,

 3. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości..........0,00....... zł, zgodnie z zał. nr 5,

 4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126.000,00. zł.

§ 2

 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.441.412,00, zgodnie z zał. nr 2.

 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

 1. wydatki bieżące kwotę 15.582.481,00 zł, w tym na:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.356.638,00 zł,

 2. dotacje 350.600,00 zł,

 3. wydatki na obsługę długu gminy 320.000,00 zł,

 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę........0,00.......... zł,

 1. wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 18.858.931,00 zł,

 1. wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 10.581.767,00 zł, zgodnie z zał. nr 6,

 1. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 2007 16.172.181,00 zł, zgodnie z zał. nr 7. tj: 2005r.8.277.164,00 zł, 2006r.: 7.895.017,00 zł, 2007r.: 0,00 zł.

 1. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.688.075,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,

 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości.......0,00....... zł, zgodnie z zał. nr 4,

 3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

 • na podstawie umów w wysokości.......0,00....... zł, zgodnie z zał. nr 5,

 • porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0,00.. zł, zgodnie z zał. nr 5,

 1. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126.000,00 zł,

 2. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości.............0,00.... zł, zgodnie z zał. nr 8.

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 746.400,00 zł są przychody pochodzące z:

 1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie.........0,00......... zł,

 2. kredytów w kwocie 3.147.625,00 zł,

 3. pożyczek w kwocie 952.402,00 zł,

 4. prywatyzacji majątku gminy w kwocie............0,00........ zł,

 5. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie.......0,00........ zł,

 6. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie...........0,00.........zł,

§ 4

 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 7.559.262,00 zł, zgodnie z zał. nr 10.

 2. Uchwala się przychody w wysokości 4.100.027,00 zł i rozchody w wysokości 3.353.627,00 zł, stanowiące zał. nr 9.

 3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 18 - „sytuacja finansowa gminy”.


§ 5

 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

 1. zakładów budżetowych – przychody w wysokości 1.925.274,00 zł; wydatki w wysokości 1.925.274,00 zł,

 2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych – przychody w wysokości............0,00.. zł; wydatki w wysokości............0,00.. zł,

 3. środków specjalnych – przychody w wysokości: 197.000,00 zł; - wydatki w wysokości: 197.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 11.

 1. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
  w wysokości............0,00.......... zł, zgodnie z zał. nr 12.

§ 6

Uchwala się dotacje dla:

 1. samorządowych instytucji kultury w wysokości 329.600,00 zł, zgodnie z zał. nr 13,

 2. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
  w wysokości 21.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 14,

 3. niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości..........0,00... zł, zgodnie z zał. nr 15,

 4. inne w wysokości..........0,00..... zł, zgodnie z zał. nr 16.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 • przychody – 30.000,00 zł,

 • wydatki – 68.000,00 zł,

zgodnie z zał. nr 17.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

 1. ogólna w wysokości 20.000,00zł,

 2. celowe w wysokości.........0,00........ zł,

 1. na...................................................................................................................... zł,

 2. na...................................................................................................................... zł,

§ 9

 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

 2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 10

Ponadto upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 4.100.027,00 zł,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami, łącznie z paragrafami 605 i 606 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy: Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.

 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę kredytów, pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2005 w wysokości 4.100.027,00 zł.

§ 12

Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy
i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 13

 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

 2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym
  Woj. Warmińsko Mazurskiego.


Metryka

sporządzono
2007-03-23 przez
udostępniono
2007-03-23 15:33 przez Sebastian Kempiński
zmodyfikowano
2007-03-23 15:33 przez Sebastian Kempiński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
393
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.